ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЕТАЯ

Общи условия

ТОЧИЦА ООД, (издателство „Точица”), Ви информира, че е регистриран администратор на лични данни в Комисията по защита на личните данни. Част от доброволно предоставените  на издателство „Точица” данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и вътрешните правила на издателство „Точица”.


Издателство „Точица” обработва лични данни по силата на законa и  за постигане на законово позволени цели, свързани с правата и интересите субектите, както и за реализиране на своите законни интереси в качеството си на администратор на личните данни.

Издателство „Точица” Ви информира, че поема задължение да събира, обработва, съхранява и използва  предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна от трети лица.

Издателство „Точица” Ви информира, че предоставя личните данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба, когато това е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбора, както и когато това е необходимо за реализиране на законните права и интереси на издателство „Точица”.  Информираме Ви, че при спазване на вътрешните правила на издателство „Точица” имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, както и право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от посочените цели.

Ние високо ценим сигурността на Вашите лични данни и осигуряването на тяхната защита е наш най-висш приоритет и съществена част от нашите стандарти за качество и професионализъм. Ние поемаме задължение и за в бъдеще да използваме Вашите лични данни само и единствено за ефективното реализиране на Вашите законни права и интереси.

Количката е празна